جزییات شناساگر

Leaf color

Intensity of leaf colour

محصول
Cowpea
نسخه
2018
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
SCALE
مقدار کمینه مجاز
3
مقدار بیشینه مجاز
7

مقیاس


اعداد صحیح
3
4
5
6
7

Legend:

3
Pale green
5
Intermediate green
7
Dark green

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
34fd948e-fa28-48f7-82f5-fada2b4f3691
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸