کد ISO-3166 PAK

Pakistan
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: PAK, ISO-3166 2-alpha: PK
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Oryza sativa
Hordeum vulgare
Cicer arietinum
Lens culinaris
سایر
۸٬۱۷۷
39 موسسه ثبت شده در WIEWS