کد ISO-3166 PAK

Pakistan
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: PAK, ISO-3166 2-alpha: PK
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Oryza sativa
Cicer arietinum
Lens culinaris
سایر
۸٬۱۷۹
39 موسسه ثبت شده در WIEWS