زیرمجموعه

Cassava core collection

A core collection of cassava accessions has been selected to represent the total diversity of the collection held in CIAT, Cali, Colombia. The theoretical basis of core collections is discussed and procedures for the definition of a cassava core collection are presented in the following paper: https://hdl.handle.net/10568/55840.

محصولات
Cassava
تعداد افزونه
۶۲۹
تاریخ ایجاد
1994

ابرداده‌های زیرمجموعه


ایجادکنندگان زیرمجموعه


مدیر داده
Clair H. Hershey Centro Internacional de Agricultura Tropical
مدیر داده
Carlos Ariel Iglesias Centro Internacional de Agricultura Tropical
مدیر داده
Masaru Iwanaga Centro Internacional de Agricultura Tropical
مدیر داده
Joseph M. Tohme Centro Internacional de Agricultura Tropical

داده‌ها و منابع


داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 0adb72a4-59f0-4b14-ab7c-793824101644.xlsx

Apply custom filters to accessions in this subset

Explore subset accessions on the map

افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در زیرمجموعه

۱. BOL 1Manihot esculenta Crantz • Colla • گونه سنتی/رقم بومی • بولیویا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P8BZG
۲. CHN 1Manihot esculenta Crantz • South China 205 • گونه سنتی/رقم بومی • چین+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P86TU
۳. CR 1Manihot esculenta Crantz • Cubana • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P9MXZ
۴. CUB 1Manihot esculenta Crantz • De Arroba • گونه سنتی/رقم بومی • کوبا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PC1M7
۵. DOM 1Manihot esculenta Crantz • Dos Clases • گونه سنتی/رقم بومی • جمهوری دومونیکا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P9M9B
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PAG0A
۷. MAL 1Manihot esculenta Crantz • M4 • گونه سنتی/رقم بومی • اندوزی+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PA1GV
۸. NGA 1Manihot esculenta Crantz • Tms 30001 • خط بارآور • نیجریه+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PB8DE
۹. PAR 1Manihot esculenta Crantz • Pyta Colorada • گونه سنتی/رقم بومی • پاراگویه+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P7YT2
۱۰. PTR 1Manihot esculenta Crantz • Pana De Corozal • گونه سنتی/رقم بومی • پورتوریکو+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PB5Y9
۱۱. TAI 1Manihot esculenta Crantz • Rayong 1 • خط بارآور • تایلند+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PABPM
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PBV7R
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PCM69
۱۴. ARG 2Manihot esculenta Crantz • Industrial Brava • گونه سنتی/رقم بومی • آرژانتین+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PA14F
۱۵. BOL 2Manihot esculenta Crantz • Blanca De Bolivia • گونه سنتی/رقم بومی • بولیویا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PDDF4
۱۶. CHN 2Manihot esculenta Crantz • South China 201 • گونه سنتی/رقم بومی • چین+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P8N2B
۱۷. DOM 2Manihot esculenta Crantz • Machetazo • گونه سنتی/رقم بومی • جمهوری دومونیکا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P80MQ
۱۸. MAL 2Manihot esculenta Crantz • Black Twig • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P8RRJ
۱۹. MEX 2Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • مکزیک+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PB8PQ
۲۰. NGA 2Manihot esculenta Crantz • Tms 30572 • خط بارآور • نیجریه+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PCSAS
۲۱. PAR 2Manihot esculenta Crantz • Yerutiz (Palomita) • گونه سنتی/رقم بومی • پاراگویه+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P8QXW
۲۲. TAI 2Manihot esculenta Crantz • Rayong 2 • خط بارآور • تایلند+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PABQN
۲۳. BOL 3Manihot esculenta Crantz • Rasada De Bolivia • گونه سنتی/رقم بومی • بولیویا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PD7AX
۲۴. DOM 3Manihot esculenta Crantz • Cogollo Morado • گونه سنتی/رقم بومی • جمهوری دومونیکا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PDPS6
۲۵. ECU 3Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • اکوادور+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PDPT7
۲۶. IND 3Manihot esculenta Crantz • Kretek • گونه سنتی/رقم بومی • اندوزی+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PCT0A
۲۷. PHI 3Manihot esculenta Crantz • Lakan • گونه سنتی/رقم بومی • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P7WM6
۲۸. TAI 3Manihot esculenta Crantz • Rayong 3 • خط بارآور • تایلند+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PCPTK
۲۹. DOM 4Manihot esculenta Crantz • Blanquita • گونه سنتی/رقم بومی • جمهوری دومونیکا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PC1G3
۳۰. FJI 4Manihot esculenta Crantz • Merelesita • گونه سنتی/رقم بومی • فیجی+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PC14W
۳۱. IND 4Manihot esculenta Crantz • M 31 • گونه سنتی/رقم بومی • اندوزی+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PA77S
۳۲. PAR 4Manihot esculenta Crantz • Arribe#A • گونه سنتی/رقم بومی • پاراگویه+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P9C8D
۳۳. PHI 4Manihot esculenta Crantz • Datu • گونه سنتی/رقم بومی • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P8HB3
۳۴. USA 4Manihot esculenta Crantz • W78 Lakan • گونه سنتی/رقم بومی • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PDJHJ
۳۵. CUB 5Manihot esculenta Crantz • Japonesa • گونه سنتی/رقم بومی • کوبا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PCK5D
۳۶. DOM 5Manihot esculenta Crantz • Hoja De Ceiba • گونه سنتی/رقم بومی • جمهوری دومونیکا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PC1H4
۳۷. PAR 5Manihot esculenta Crantz • Canoi • گونه سنتی/رقم بومی • پاراگویه+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PCJJZ
۳۸. USA 5Manihot esculenta Crantz • Balinghay • گونه سنتی/رقم بومی • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PCPRH
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PB3H6
۴۰. ARG 6Manihot esculenta Crantz • 58-29-71 • گونه سنتی/رقم بومی • آرژانتین+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P7JXW
۴۱. FJI 6Manihot esculenta Crantz • Tavioca Falawa • گونه سنتی/رقم بومی • فیجی+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P80DG
۴۲. GUA 6Manihot esculenta Crantz • Yuca Chilca • گونه سنتی/رقم بومی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PAFH*
۴۳. MEX 6Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • مکزیک+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PCSM=
۴۴. ARG 7Manihot esculenta Crantz • T8-66-71 • گونه سنتی/رقم بومی • آرژانتین+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P96DB
۴۵. GUA 7Manihot esculenta Crantz • Yuca Cogollo Trist • گونه سنتی/رقم بومی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PB1A9
۴۶. PAN 7Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • پاناما+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PAE3Q
۴۷. PAR 7Manihot esculenta Crantz • Pirayu O Tabai • گونه سنتی/رقم بومی • پاراگویه+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PDMZP
۴۸. USA 7Manihot esculenta Crantz • Gariasa • گونه سنتی/رقم بومی • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PABNK
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PDCC6
۵۰. CUB 8Manihot esculenta Crantz • Habanera • گونه سنتی/رقم بومی • کوبا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PAG1B