زیرمجموعه

Cassava core collection

A core collection of cassava accessions has been selected to represent the total diversity of the collection held in CIAT, Cali, Colombia. The theoretical basis of core collections is discussed and procedures for the definition of a cassava core collection are presented in the following paper: https://hdl.handle.net/10568/55840.

محصولات
Cassava
تعداد افزونه
629
تاریخ ایجاد
1994

ابرداده‌های زیرمجموعه


ایجادکنندگان زیرمجموعه


مدیر داده
Clair H. Hershey Centro Internacional de Agricultura Tropical
مدیر داده
Carlos Ariel Iglesias Centro Internacional de Agricultura Tropical
مدیر داده
Masaru Iwanaga Centro Internacional de Agricultura Tropical
مدیر داده
Joseph M. Tohme Centro Internacional de Agricultura Tropical

داده‌ها و منابع


داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 0adb72a4-59f0-4b14-ab7c-793824101644.xlsx

Apply custom filters to accessions in this subset

Explore subset accessions on the map

افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در زیرمجموعه

1. BOL1Manihot esculenta Crantz • Colla • گونه سنتی/رقم بومی • بولیویا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P8BZG
2. CHN1Manihot esculenta Crantz • South China 205 • گونه سنتی/رقم بومی • چین+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P86TU
3. CR1Manihot esculenta Crantz • Cubana • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P9MXZ
4. CUB1Manihot esculenta Crantz • De Arroba • گونه سنتی/رقم بومی • کوبا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PC1M7
5. DOM1Manihot esculenta Crantz • Dos Clases • گونه سنتی/رقم بومی • جمهوری دومونیکا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P9M9B
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PAG0A
7. MAL1Manihot esculenta Crantz • M4 • گونه سنتی/رقم بومی • اندوزی+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PA1GV
8. NGA1Manihot esculenta Crantz • Tms 30001 • خط بارآور • نیجریه+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PB8DE
9. PAR1Manihot esculenta Crantz • Pyta Colorada • گونه سنتی/رقم بومی • پاراگویه+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P7YT2
10. PTR1Manihot esculenta Crantz • Pana De Corozal • گونه سنتی/رقم بومی • پورتوریکو+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PB5Y9
11. TAI1Manihot esculenta Crantz • Rayong 1 • خط بارآور • تایلند+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PABPM
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PBV7R
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PCM69
14. ARG2Manihot esculenta Crantz • Industrial Brava • گونه سنتی/رقم بومی • آرژانتین+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PA14F
15. BOL2Manihot esculenta Crantz • Blanca De Bolivia • گونه سنتی/رقم بومی • بولیویا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PDDF4
16. CHN2Manihot esculenta Crantz • South China 201 • گونه سنتی/رقم بومی • چین+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P8N2B
17. DOM2Manihot esculenta Crantz • Machetazo • گونه سنتی/رقم بومی • جمهوری دومونیکا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P80MQ
18. MAL2Manihot esculenta Crantz • Black Twig • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P8RRJ
19. MEX2Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • مکزیک+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PB8PQ
20. NGA2Manihot esculenta Crantz • Tms 30572 • خط بارآور • نیجریه+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PCSAS
21. PAR2Manihot esculenta Crantz • Yerutiz (Palomita) • گونه سنتی/رقم بومی • پاراگویه+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P8QXW
22. TAI2Manihot esculenta Crantz • Rayong 2 • خط بارآور • تایلند+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PABQN
23. BOL3Manihot esculenta Crantz • Rasada De Bolivia • گونه سنتی/رقم بومی • بولیویا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PD7AX
24. DOM3Manihot esculenta Crantz • Cogollo Morado • گونه سنتی/رقم بومی • جمهوری دومونیکا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PDPS6
25. ECU3Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • اکوادور+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PDPT7
26. IND3Manihot esculenta Crantz • Kretek • گونه سنتی/رقم بومی • اندوزی+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PCT0A
27. PHI3Manihot esculenta Crantz • Lakan • گونه سنتی/رقم بومی • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P7WM6
28. TAI3Manihot esculenta Crantz • Rayong 3 • خط بارآور • تایلند+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PCPTK
29. DOM4Manihot esculenta Crantz • Blanquita • گونه سنتی/رقم بومی • جمهوری دومونیکا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PC1G3
30. FJI4Manihot esculenta Crantz • Merelesita • گونه سنتی/رقم بومی • فیجی+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PC14W
31. IND4Manihot esculenta Crantz • M 31 • گونه سنتی/رقم بومی • اندوزی+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PA77S
32. PAR4Manihot esculenta Crantz • Arribe#A • گونه سنتی/رقم بومی • پاراگویه+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P9C8D
33. PHI4Manihot esculenta Crantz • Datu • گونه سنتی/رقم بومی • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P8HB3
34. USA4Manihot esculenta Crantz • W78 Lakan • گونه سنتی/رقم بومی • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PDJHJ
35. CUB5Manihot esculenta Crantz • Japonesa • گونه سنتی/رقم بومی • کوبا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PCK5D
36. DOM5Manihot esculenta Crantz • Hoja De Ceiba • گونه سنتی/رقم بومی • جمهوری دومونیکا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PC1H4
37. PAR5Manihot esculenta Crantz • Canoi • گونه سنتی/رقم بومی • پاراگویه+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PCJJZ
38. USA5Manihot esculenta Crantz • Balinghay • گونه سنتی/رقم بومی • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PCPRH
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PB3H6
40. ARG6Manihot esculenta Crantz • 58-29-71 • گونه سنتی/رقم بومی • آرژانتین+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P7JXW
41. FJI6Manihot esculenta Crantz • Tavioca Falawa • گونه سنتی/رقم بومی • فیجی+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P80DG
42. GUA6Manihot esculenta Crantz • Yuca Chilca • گونه سنتی/رقم بومی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PAFH*
43. MEX6Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • مکزیک+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PCSM=
44. ARG7Manihot esculenta Crantz • T8-66-71 • گونه سنتی/رقم بومی • آرژانتین+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P96DB
45. GUA7Manihot esculenta Crantz • Yuca Cogollo Trist • گونه سنتی/رقم بومی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PB1A9
46. PAN7Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • پاناما+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PAE3Q
47. PAR7Manihot esculenta Crantz • Pirayu O Tabai • گونه سنتی/رقم بومی • پاراگویه+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PDMZP
48. USA7Manihot esculenta Crantz • Gariasa • گونه سنتی/رقم بومی • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PABNK
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PDCC6
50. CUB8Manihot esculenta Crantz • Habanera • گونه سنتی/رقم بومی • کوبا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PAG1B