جزییات موسسه

Agriculture Technology Transfer Center Vlore
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۰٫۲۹
طول جغرافیایی
۱۹٫۲۹
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
نامشخص
۲۶۳
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
grape
۷۶
fig
۴۱
olive
۲۹
plum
۱۹
pear
۱۸
سایر
۸۹
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Vitis
Prunus
Ficus
Olea
Pyrus
سایر
۵۷
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Vitis vinifera
Ficus carica
Olea europaea
Prunus domestica
Pyrus communis
سایر
۸۹
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۱۱ مه ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 272 عبارت است از 8.27. نمره کمینه 7.60 و نمره بیشینه 8.70 است.