جزییات موسسه

Education and Research Centre for Viticulture and Pomology
کد موسسه
AUT024
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
48.19
طول جغرافیایی
16.2
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
نامشخص
2,522
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
apple
1,496
grape
537
apricot
342
pear
323
sweet cherry
241
سایر
1,079
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Malus
Prunus
Vitis
Pyrus
Sambucus
سایر
499
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus domestica
Vitis vinifera
Prunus armeniaca
Pyrus communis
Prunus avium
سایر
1,141
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
4000
3000
2000
1000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 4,018 عبارت است از 3.83. نمره کمینه 1.90 و نمره بیشینه 6.55 است.