جزییات موسسه

Education and Research Centre for Viticulture and Pomology
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۸٫۱۹
طول جغرافیایی
۱۶٫۲
محصولات دارای بیشترین نماینده
نامشخص
۲٬۵۲۲
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
apple
۱٬۴۹۶
grape
۵۳۷
apricot
۳۴۲
pear
۳۲۳
sweet cherry
۲۴۱
سایر
۱٬۰۷۹
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
Vitis
Pyrus
Sambucus
سایر
۴۹۹
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus domestica
Vitis vinifera
Prunus armeniaca
Pyrus communis
Prunus avium
سایر
۱٬۱۴۱
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 4,018 عبارت است از 3.83. نمره کمینه 1.90 و نمره بیشینه 6.55 است.