جزییات موسسه

Agricultural and Education Center Raumberg-Gumpenstein
کد موسسه
AUT060
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
47.48
طول جغرافیایی
14.08
محصولات دارای بیشترین نماینده
forages
نامشخص
373
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
perennial ryegrass
47
red clover
26
red fescue
20
italian ryegrass
19
Cocksfoot grass
16
سایر
247
نامشخص
15
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Lolium
Festuca
Trifolium
Poa
Dactylis
سایر
150
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Lolium perenne
Trifolium pratense
Lolium multiflorum
Festuca rubra
Dactylis glomerata
سایر
250
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
200
150
100
50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 390 عبارت است از 6.04. نمره کمینه 3.20 و نمره بیشینه 8.00 است.