جزییات موسسه

Gembloux agro-biotech, Université de Liège, département des Sciences agronomiques, Phytotechnie tropicale et Horticulture
کد موسسه
BEL002
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
50.56157
طول جغرافیایی
4.69631
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
ch
36
cypr
20
h
11
fr
9
thuya g
9
سایر
408
نامشخص
1,730
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Gossypium
Quercus
Acer
Ficus
Pinus
سایر
2,033
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Thuja plicata
Chamaecyparis lawsoniana
Quercus robur
Fagus sylvatica
Taxus baccata
سایر
2,163
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
2000
1500
1000
500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2,223 عبارت است از 2.53. نمره کمینه 1.35 و نمره بیشینه 3.85 است.