جزییات موسسه

Gembloux agro-biotech, Université de Liège, département des Sciences agronomiques, Phytotechnie tropicale et Horticulture
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۰٫۵۶۱۵۷
طول جغرافیایی
۴٫۶۹۶۳۱
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
cyprès de lawson
۱۴
chêne pédonculé
۱۳
thuya géant
۱۰
hêtre commun
۷
if commun
۷
سایر
۴۴۲
نامشخص
۱٬۷۳۰
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Gossypium
Quercus
Acer
Ficus
Pinus
سایر
۲٬۰۳۱
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Thuja plicata
Chamaecyparis lawsoniana
Quercus robur
Fagus sylvatica
Taxus baccata
سایر
۲٬۱۵۷
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 Oktober 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2,223 عبارت است از 2.52. نمره کمینه 1.35 و نمره بیشینه 3.75 است.