جزییات موسسه

Government Plant Breeding Station
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۱
طول جغرافیایی
۳٫۴۵
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
fodder beet
۱۱۸
fodder turnip
۹۳
fodder rape
۴۵
kentucky blue grass
۲۸
cauliflower
۱۵
سایر
۱۰
نامشخص
۲۶
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Brassica
Beta
Poa
Lolium
Trifolium
سایر
۲
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Beta vulgaris
Brassica rapa
Brassica napus
Poa pratensis
Lolium perenne
سایر
۳۹
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 335 عبارت است از 5.91. نمره کمینه 3.40 و نمره بیشینه 6.95 است.