جزییات موسسه

Centre Technique Horticole de Gembloux (Gembloux Technical Horticultural Centre)
کد موسسه
BEL098
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
50.55433
طول جغرافیایی
4.67492
محصولات دارای بیشترین نماینده
forages
نامشخص
1,227
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
cypr
117
thuya du canada
19
c
13
gen
13
hortensia
9
سایر
310
نامشخص
754
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Chamaecyparis
Picea
Prunus
Rhododendron
Juniperus
سایر
899
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Chamaecyparis lawsoniana
Picea abies
Rhododendron hybride
Chamaecyparis obtusa
Prunus laurocerasus
سایر
1,078
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
1200
900
600
300
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,235 عبارت است از 2.98. نمره کمینه 1.75 و نمره بیشینه 3.40 است.