جزییات موسسه

Centre Technique Horticole de Gembloux (Gembloux Technical Horticultural Centre)
کد موسسه
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۰٫۵۵۴۳۳
طول جغرافیایی
۴٫۶۷۴۹۲
محصولات دارای بیشترین نماینده
forages
نامشخص
۱٬۲۲۶
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
cypr
۱۱۷
thuya du canada
۱۹
c
۱۳
gen
۱۳
hortensia
۹
سایر
۳۱۰
نامشخص
۷۵۳
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Chamaecyparis
Picea
Prunus
Rhododendron
Juniperus
سایر
۸۹۸
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Chamaecyparis lawsoniana
Picea abies
Rhododendron hybride
Chamaecyparis obtusa
Prunus laurocerasus
سایر
۱٬۰۷۷
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
11 February 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,234 عبارت است از 2.98. نمره کمینه 1.75 و نمره بیشینه 3.40 است.