جزییات موسسه

Republican Unitary Enterprise 'Scientific Practical Centre of the National Academy of Sciences of Belarus for Arable Farming'
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۴٫۱۰۳
طول جغرافیایی
۲۸٫۳۳۷
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
نامشخص
۱
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
wheat
۲۰۲
spring
۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Triticum spelta
Triticum compactum
Triticum durum
Triticum turgidum
سایر
۷۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۱۱ مه ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 203 عبارت است از 4.37. نمره کمینه 4.05 و نمره بیشینه 4.45 است.