جزییات موسسه

Embrapa Soja
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۲۳٫۱۸
طول جغرافیایی
‎−۵۱٫۱۳
محصولات دارای بیشترین نماینده
soybeans
forages
نامشخص
۴۴۷
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Soja
۱۸٬۲۶۶
Glycine
۳٬۲۹۳
Girassol
۲۶۰
Pupunha
۱۰۳
Helianthus
۴
سایر
۲
نامشخص
۷۸
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Helianthus
Bactris
Phaseolus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Glycine max
Glycine sp.
Glycine soja
Glycine tomentella
Helianthus annuus
سایر
۷۴۵
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
28 May 2020
4 February 2020
4 October 2019
26 November 2018
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 22,006 عبارت است از 3.76. نمره کمینه 2.80 و نمره بیشینه 5.95 است.