جزییات موسسه

Embrapa Amazônia Oriental
کد موسسه
BRA018
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
-1.27
طول جغرافیایی
-48.29
محصولات دارای بیشترین نماینده
cassava
نامشخص
739
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Mandioca
549
Cupuacu
192
Hevea
134
Ipecacuanha
68
Não informado
62
سایر
283
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Manihot
Theobroma
Hevea
Derris
Psychotria
سایر
248
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Manihot esculenta
Theobroma grandiflorum
Hevea sp.
Psychotria ipecacuanha
Derris urucu
سایر
283
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
4 October 2019
11 April 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
1000
750
500
250
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,288 عبارت است از 3.86. نمره کمینه 2.25 و نمره بیشینه 5.70 است.