جزییات موسسه

Embrapa Amazônia Ocidental
کد موسسه
BRA027
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
-3.06
طول جغرافیایی
-60.05
محصولات دارای بیشترین نماینده
cassava
نامشخص
1,183
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Mandioca
535
Dende
329
Guarana
307
Cupuacu
254
Caiaue
246
سایر
47
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Elaeis
Manihot
Paullinia
Theobroma
Croton
سایر
26
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Manihot esculenta
Elaeis guineensis
Paullinia cupana
Theobroma grandiflorum
Elaeis oleifera
سایر
48
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
4 October 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
1300
975
650
325
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,718 عبارت است از 4.35. نمره کمینه 3.25 و نمره بیشینه 6.10 است.