جزییات موسسه

Embrapa Florestas
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۲۵٫۳۲۱۷
طول جغرافیایی
‎−۴۹٫۱۵۹۶
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Pinus
۱٬۲۰۶
Pinho-do-parana
۴۱۰
Grevillea
۱۱۹
Erva-mate
۹۹
Eucalipto
۷۴
سایر
۲۱۳
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Araucaria
Grevillea
Ilex
Eucalyptus
سایر
۲۱۷
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Pinus elliottii
Araucaria angustifolia
Pinus taeda
Grevillea robusta
Pinus caribaea
سایر
۷۳۴
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۴ فوریه ۲۰۲۰
۴ اکتبر ۲۰۱۹
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2,121 عبارت است از 4.09. نمره کمینه 3.60 و نمره بیشینه 4.75 است.