جزییات موسسه

Agroscope Reckenholz
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.agroscope.ch
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۷٫۲۳
طول جغرافیایی
۸٫۳۳
محصولات دارای بیشترین نماینده
potato
نامشخص
۳۳۶
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
red clover
۱۰۳
meadow fescue
۷۷
potato
۵۷
italian ryegrass
۵۵
red fescue
۴۴
سایر
۳۸
نامشخص
۱۹
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Festuca
Trifolium
Lolium
Solanum
Onobrychis
سایر
۱۶
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Trifolium pratense
Festuca pratensis
Solanum tuberosum
Lolium multiflorum
Festuca rubra
سایر
۵۶
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 393 عبارت است از 6.87. نمره کمینه 3.00 و نمره بیشینه 8.70 است.