جزییات موسسه

FRUCTUS, Association Suisse pour la Sauvegarde du Patrimoine Fruitier
کد موسسه
نوع
Private
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۷
طول جغرافیایی
۸
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
نامشخص
۱٬۶۱۱
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
sweet cherry
۵۷۶
apple
۵۱۷
walnut tree
۳۵۵
sweet cherry tree
۲۴۵
plum tree
۱۸۹
سایر
۸۶
نامشخص
۱۶۰
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Malus
Juglans
Pyrus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus avium
Malus domestica
Juglans regia
Prunus domestica
Pyrus communis
سایر
۹
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2,128 عبارت است از 5.15. نمره کمینه 3.45 و نمره بیشینه 8.10 است.