جزییات موسسه

Rétropomme
کد موسسه
نوع
Private
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۶٫۱۲
طول جغرافیایی
۷٫۱۸
محصولات دارای بیشترین نماینده
نامشخص
۲٬۲۱۷
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
apple
۱٬۰۳۳
pear
۱٬۰۱۲
plum tree
۶۰۸
pear tree
۲۱۸
sweet cherry
۲۱۲
سایر
۱۶۷
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Pyrus communis
Malus domestica
Prunus domestica
Prunus avium
Prunus persica
سایر
۱۷
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 3,250 عبارت است از 5.08. نمره کمینه 4.20 و نمره بیشینه 5.10 است.