جزییات موسسه

Obstgarten-Aktion Schaffhausen
کد موسسه
CHE089
نوع
Private
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
47.70616
طول جغرافیایی
8.61847
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
نامشخص
693
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
apple
393
pear
334
plum tree
205
sweet cherry
72
pear tree
48
سایر
32
نامشخص
2
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Malus
Pyrus
Prunus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus domestica
Pyrus communis
Prunus domestica
Prunus avium
Prunus cerasus
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
1300
975
650
325
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,084 عبارت است از 3.84. نمره کمینه 3.20 و نمره بیشینه 3.90 است.