جزییات موسسه

Obstgarten-Aktion Schaffhausen
کد موسسه
نوع
Private
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۷٫۷۰۶۱۶
طول جغرافیایی
۸٫۶۱۸۴۷
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
نامشخص
۶۹۱
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
apple
۳۹۳
pear
۳۳۴
plum tree
۲۰۵
sweet cherry
۷۲
pear tree
۴۸
سایر
۳۲
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Malus
Pyrus
Prunus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus domestica
Pyrus communis
Prunus domestica
Prunus avium
Prunus cerasus
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,084 عبارت است از 3.84. نمره کمینه 3.20 و نمره بیشینه 3.90 است.