جزییات موسسه

Verein Obstsortensammlung Roggwil
کد موسسه
نوع
Private
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۷٫۵۵۶۴۱
طول جغرافیایی
۹٫۳۷۴۱۶
محصولات دارای بیشترین نماینده
نامشخص
۲٬۲۵۸
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
apple
۱٬۸۶۶
pear
۸۲۳
pear tree
۷۴۱
sweet cherry tree
۲۵۷
plum tree
۲۴۶
سایر
۱۷۰
نامشخص
۲۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
Cydonia
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus domestica
Pyrus communis
Prunus avium
Prunus domestica
Prunus persica
سایر
۷
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 Oktober 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 4,124 عبارت است از 4.85. نمره کمینه 2.95 و نمره بیشینه 7.75 است.