جزییات موسسه

Inforama FOB
کد موسسه
نوع
Regional
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۷٫۱۳
طول جغرافیایی
۷٫۶۱
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
نامشخص
۸۵۲
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
apple
۴۹۲
pear tree
۳۳۶
sweet cherry tree
۳۰۰
plum tree
۱۴۴
sweet cherry
۴۶
سایر
۲۶
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Malus
Prunus
Pyrus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus domestica
Pyrus communis
Prunus avium
Prunus domestica
Prunus persica
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,344 عبارت است از 7.25. نمره کمینه 3.45 و نمره بیشینه 7.75 است.