جزییات موسسه

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
کد موسسه
نوع
Regional
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۷٫۴۹۶۸۳
طول جغرافیایی
۸٫۷۲۸۸
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
نامشخص
۸۴۸
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
grape vine
۷۷۹
apple
۶۰۴
fox grape
۴۱
نامشخص
۲۸
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Vitis
Malus
Ampelopsis
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Vitis vinifera
Malus domestica
Vitis labrusca
Vitis interspecific crossing
Ampelopsis sp.
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,452 عبارت است از 5.22. نمره کمینه 1.75 و نمره بیشینه 8.30 است.