جزییات موسسه

Potato Research Institute Havlickuv Brod Ltd.
کد موسسه
CZE027
نوع
Private
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
49.38
طول جغرافیایی
15.34
محصولات دارای بیشترین نماینده
potato
نامشخص
217
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
potato
2,424
lime
189
Fendler
14
purple potato
3
نامشخص
11
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum tuberosum
Solanum spp.
Solanum bulbocastanum
Solanum brevicaule
Solanum berthaultii
سایر
69
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
900
675
450
225
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2,638 عبارت است از 5.55. نمره کمینه 3.55 و نمره بیشینه 7.50 است.