جزییات موسسه

Federal Research Centre for Cultivated Plants - Institute of Fruit Breeding
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۱٫۰۱۰۳۳
طول جغرافیایی
۱۳٫۸۷۳۴۲
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
kulturapfel
۷۱۸
gartenerdbeere
۳۶۰
s
۱۵۶
Kulturbirne
۱۲۰
sauerkirsche
۶۷
سایر
۱۱۴
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Malus
Fragaria
Prunus
Pyrus
Rubus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus ×domestica
Fragaria ×ananassa
Prunus avium
Pyrus communis
Prunus cerasus
سایر
۱۱۴
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
11 February 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,535 عبارت است از 4.48. نمره کمینه 3.65 و نمره بیشینه 5.45 است.