جزییات موسسه

Federal Research Centre for Cultivated Plants - Institute of Fruit Breeding
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۱٫۰۱۰۳۳
طول جغرافیایی
۱۳٫۸۷۳۴۲
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
kulturapfel
۷۱۷
gartenerdbeere
۴۰۳
s
۱۶۹
Kulturbirne
۱۱۵
sauerkirsche
۶۹
سایر
۱۲۳
نامشخص
۴
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Malus
Fragaria
Prunus
Pyrus
Rubus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus ×domestica
Fragaria ×ananassa
Prunus avium
Pyrus communis
Prunus cerasus
سایر
۱۲۷
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ سپتامبر ۲۰۲۰
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
۱۱ فوریه ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,600 عبارت است از 4.66. نمره کمینه 3.35 و نمره بیشینه 5.55 است.