جزییات موسسه

Kyffhäuserkreis
کد موسسه
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۱٫۳۷۱۵۰۱
طول جغرافیایی
۱۰٫۸۷۲۰۹
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
kulturapfel
۳۴۳
süßkirsche
۱۸۱
sauerkirsche
۴۲
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Malus
Prunus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus ×domestica
Prunus avium
Prunus cerasus
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
۸ سپتامبر ۲۰۲۰
۱۱ فوریه ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 566 عبارت است از 4.07. نمره کمینه 3.45 و نمره بیشینه 4.35 است.