جزییات موسسه

Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau Sachsen-Anhalt
کد موسسه
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۱٫۸۲۴۷۴
طول جغرافیایی
۱۱٫۷۱۱۲۶۵
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
kulturapfel
۹۸
s
۶۰
Kulturbirne
۴۳
sauerkirsche
۲۶
Pflaume
۱۷
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
Malus
Pyrus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus ×domestica
Prunus avium
Pyrus communis
Prunus cerasus
Prunus domestica
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
11 February 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 244 عبارت است از 4.46. نمره کمینه 3.50 و نمره بیشینه 4.60 است.