جزییات موسسه

Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung Obstbau Versuchsstation Müncheberg
کد موسسه
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۲٫۵۱۵۶۴۸
طول جغرافیایی
۱۴٫۱۱۲۹۶۹
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
kulturapfel
۱۰۱
Kulturbirne
۸۰
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Malus
Pyrus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus ×domestica
Pyrus communis
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 октября 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 181 عبارت است از 4.01. نمره کمینه 3.30 و نمره بیشینه 4.35 است.