جزییات موسسه

Junta de Extremadura. Dirección General de Ciencia y Tecnología. Centro de Investigación Agraria Finca La Orden - Valdesequera.
کد موسسه
ESP010
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
38.84
طول جغرافیایی
-6.67
محصولات دارای بیشترین نماینده
forages
نامشخص
9,035
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Trebol subterraneo
1,796
subterranean clover
905
cluster clover
705
Altramuz azul
697
birdsfoot
441
سایر
3,955
نامشخص
553
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Trifolium
Lupinus
Medicago
Ornithopus
Biserrula
سایر
572
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Trifolium subterraneum
Trifolium glomeratum
Lupinus albus
Lupinus angustifolius
Ornithopus compressus
سایر
3,510
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
26 September 2017
21 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
5000
3750
2500
1250
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 9,014 عبارت است از 7.25. نمره کمینه 1.95 و نمره بیشینه 8.55 است.