جزییات موسسه

Gobierno de Canarias. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۲۸٫۲۹
طول جغرافیایی
‎−۱۶٫۱۹
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
mango
۸۷
Platanera
۵۷
Litchi
۳۹
Piña Tropical
۲۰
Carambola
۱۵
سایر
۲۳
نامشخص
۵
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Mangifera
Musa
Litchi
Ananas
Averrhoa
سایر
۲۳
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Mangifera indica
Musa acuminata
Litchi chinensis
Ananas comosus
Averrhoa carambola
سایر
۴۰
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 246 عبارت است از 3.99. نمره کمینه 2.35 و نمره بیشینه 6.10 است.