جزییات موسسه

Xunta de Galicia. Consellería do Medio Rural. Centro de Investigaciónes Agrarias de Mabegondo
کد موسسه
ESP119
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
43.15
طول جغرافیایی
-8.16
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Dactilo
591
maiz
545
Manzano
407
Peral
246
Ballico
122
سایر
286
نامشخص
60
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Dactylis
Zea
Malus
Lolium
Pyrus
سایر
175
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Dactylis glomerata
Zea mays
Malus domestica
Pyrus communis
Lolium perenne
سایر
301
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
1000
750
500
250
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2,255 عبارت است از 7.22. نمره کمینه 4.40 و نمره بیشینه 8.55 است.