جزییات موسسه

Xunta de Galicia. Consellería do Medio Rural. Centro de Investigaciónes Agrarias de Mabegondo
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۳٫۱۵
طول جغرافیایی
‎−۸٫۱۶
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Dactilo
۵۹۱
Manzano
۴۰۷
maiz
۳۷۸
Peral
۲۴۶
Ballico
۱۲۲
سایر
۲۱۴
نامشخص
۱۳۰
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Dactylis
Malus
Lolium
Pyrus
سایر
۱۷۵
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Dactylis glomerata
Malus domestica
Zea mays
Pyrus communis
Lolium perenne
سایر
۲۹۹
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
۱۱ فوریه ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2,088 عبارت است از 6.87. نمره کمینه 4.35 و نمره بیشینه 8.70 است.