جزییات موسسه

Polli Horticultural Research Centre (Estonian University of Life Sciences)
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۸٫۱۱۰۸۱۶
طول جغرافیایی
۲۵٫۵۴۵۸۲۵
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
نامشخص
۱۵۲
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
apple
۱۶۴
pear
۴۷
sweet cherry
۳۲
plum
۲۸
black currant
۱۴
سایر
۳۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Malus
Prunus
Pyrus
Ribes
Rubus
سایر
۸
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus domestica
Pyrus communis
Prunus avium
Prunus domestica
Ribes nigrum
سایر
۲۹
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 316 عبارت است از 4.48. نمره کمینه 4.35 و نمره بیشینه 5.25 است.