جزییات موسسه

Unité de Recherche Pluridisciplinaire Prairies et Plantes Fourragères, Plant Biology and Breeding, INRA Lusignan
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۶٫۲۶
طول جغرافیایی
۰٫۰۸
محصولات دارای بیشترین نماینده
forages
نامشخص
۴۶۰
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
ryegrass
۱۹۶
orchard grass
۱۷۵
tall fescue
۱۲۸
red fescue
۷۵
fescue
۶۹
سایر
۸۸
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Festuca
Lolium
Dactylis
Medicago
Trifolium
سایر
۷
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Lolium perenne
Dactylis glomerata
Festuca arundinacea
Festuca rubra
Festuca nigrescens
سایر
۹۶
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۱۱ مه ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 731 عبارت است از 7.67. نمره کمینه 3.85 و نمره بیشینه 8.35 است.