جزییات موسسه

Unité de Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes, Plant Biology and Breeding, INRA Avignon
کد موسسه
FRA011
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
43.56
طول جغرافیایی
4.48
محصولات دارای بیشترین نماینده
lettuce
eggplant
نامشخص
547
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
lettuce
284
melon
200
apricot
156
eggplant
80
pepper
80
سایر
111
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Lactuca
Cucumis
Prunus
Solanum
Capsicum
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Lactuca sativa
Cucumis melo
Prunus armeniaca
Solanum melongena
Capsicum annuum
سایر
100
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
1 December 2018
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
400
300
200
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 911 عبارت است از 4.90. نمره کمینه 3.00 و نمره بیشینه 7.20 است.