جزییات موسسه

Unité de Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes, Plant Biology and Breeding, INRA Avignon
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۳٫۵۶
طول جغرافیایی
۴٫۴۸
محصولات دارای بیشترین نماینده
lettuce
eggplant
نامشخص
۴۳۳
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
lettuce
۲۸۴
apricot
۱۵۶
melon
۱۰۲
eggplant
۸۰
pepper
۸۰
سایر
۱۱۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Lactuca
Prunus
Solanum
Cucumis
Capsicum
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Lactuca sativa
Prunus armeniaca
Cucumis melo
Solanum melongena
Capsicum annuum
سایر
۱۰۰
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
۱۱ فوریه ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 813 عبارت است از 4.82. نمره کمینه 3.00 و نمره بیشینه 7.20 است.