جزییات موسسه

Institut national de la recherche agronomique, Departement de biologie et amelioration des plantes
کد موسسه
FRA015
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
48.8609
طول جغرافیایی
2.3062
محصولات دارای بیشترین نماینده
maize
نامشخص
150
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
maize
453
english walnut
150
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Zea
Juglans
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Zea mays
Juglans regia
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
300
225
150
75
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 603 عبارت است از 6.14. نمره کمینه 3.85 و نمره بیشینه 8.25 است.