جزییات موسسه

Cambridge Laboratory, Institute of Plant Science Research (IPSR), Agriculture and Food Research Council
کد موسسه
نوع
Governmental
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۲٫۲۲
طول جغرافیایی
۰٫۱۲