جزییات موسسه

National Fruit Collections, University of Reading
کد موسسه
نوع
Governmental
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۱٫۲
طول جغرافیایی
۰٫۵۲
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
culinary
۲٬۵۶۵
plum
۳۲۵
sweet cherry
۲۶۸
gooseberry
۱۶۰
ornamental
۱۲۴
سایر
۵۳۵
نامشخص
۴
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
Pyrus
Ribes
Corylus
سایر
۶۵
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus domestica
Pyrus communis
Prunus domestica
Prunus avium
Ribes uva-crispa
سایر
۵۷۰
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 3,981 عبارت است از 3.23. نمره کمینه 2.70 و نمره بیشینه 3.30 است.