جزییات موسسه

National Fruit Collections, University of Reading
کد موسسه
GBR030
نوع
Governmental
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
51.2
طول جغرافیایی
0.52
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
نامشخص
3,978
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
culinary
2,565
plum
325
sweet cherry
268
gooseberry
160
ornamental
124
سایر
538
نامشخص
1
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Malus
Prunus
Pyrus
Ribes
Corylus
سایر
65
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus domestica
Pyrus communis
Prunus domestica
Prunus avium
Ribes uva-crispa
سایر
570
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
5000
3750
2500
1250
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 3,981 عبارت است از 3.23. نمره کمینه 2.70 و نمره بیشینه 3.30 است.