جزییات موسسه

Nottingham Arabidopsis Stock Centre
کد موسسه
نوع
Non-Governmental
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۲٫۹۷
طول جغرافیایی
‎−۱٫۱۶
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
thale cress
۶۸۴٬۱۹۳
rape
۵۰
field penny
۲۰
نامشخص
۲۳۲
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Arabidopsis
Brassica
Noccaea
Thlaspi
Crucihimalaya
سایر
۳
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis sp.
Brassica napus
Noccaea caerulescens
Thlaspi arvense
سایر
۲۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 684,495 عبارت است از 6.55. نمره کمینه 3.05 و نمره بیشینه 8.20 است.