جزییات موسسه

Nottingham Arabidopsis Stock Centre
کد موسسه
GBR140
نوع
Non-Governmental
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
52.97
طول جغرافیایی
-1.16
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
thale cress
684,193
rape
50
field penny
20
نامشخص
232
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Arabidopsis
Brassica
Noccaea
Thlaspi
Crucihimalaya
سایر
3
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis sp.
Brassica napus
Noccaea caerulescens
Thlaspi arvense
سایر
23
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
7 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
500000
375000
250000
125000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 684,495 عبارت است از 6.47. نمره کمینه 3.05 و نمره بیشینه 8.10 است.