جزییات موسسه

Greek Genebank, Agricultural Research Center of Macedonia and Thrace, National Agricultural Research Foundation
کد موسسه
GRC005
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
40.33
طول جغرافیایی
22.53
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
beans
maize
chickpea
fababean
سایر
341
نامشخص
3,150
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
wheat
856
beans
387
maize
294
chickpea
177
fababean
150
سایر
341
نامشخص
3,150
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Beta
Aegilops
Nicotiana
Phaseolus
Trifolium
سایر
2,686
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Nicotiana tabacum
Beta vulgaris
Phaseolus vulgaris
Gossypium hirsutum
Zea mays
سایر
3,471
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
2000
1500
1000
500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 5,355 عبارت است از 5.14. نمره کمینه 1.85 و نمره بیشینه 6.70 است.