جزییات موسسه

Institute of Pomology
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۵٫۸۴۲۸
طول جغرافیایی
۱۵٫۹۹۲۳
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
نامشخص
۱۱۸
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
apple
۸۹
pear
۵۳
european plum
۱۶
hazelnut
۹
mirabelle plum
۸
سایر
۳۲
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Malus
Pyrus
Prunus
Corylus
Juglans
سایر
۷
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus domestica
Pyrus communis
Prunus domestica
Corylus sp.
Prunus avium
سایر
۲۰
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 říjen 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 207 عبارت است از 6.48. نمره کمینه 4.35 و نمره بیشینه 8.30 است.