جزییات موسسه

Oak Park Research Centre
کد موسسه
IRL001
نوع
Non-Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
52.5
طول جغرافیایی
-6.55
محصولات دارای بیشترین نماینده
forages
نامشخص
643
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
perennial ryegrass
485
white clover
137
cocksfoot
24
timothy
15
italian ryegrass
3
سایر
3
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Lolium
Trifolium
Dactylis
Phleum
Festuca
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Lolium perenne
Trifolium repens
Dactylis glomerata
Phleum pratense
Lolium multiflorum
سایر
3
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
700
525
350
175
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 667 عبارت است از 7.61. نمره کمینه 6.05 و نمره بیشینه 9.00 است.