جزییات موسسه

CREA-Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura Agrumicoltura - Sede di Roma
کد موسسه
ITA378
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
41.75
طول جغرافیایی
12.25
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
نامشخص
4,096
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
apple
1,098
pear
770
peach
585
sweet cherry
566
apricot
288
سایر
1,649
نامشخص
241
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
Malus
Pyrus
Juglans
Actinidia
سایر
356
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus domestica
Prunus persica
Pyrus communis
Prunus avium
Prunus armeniaca
سایر
1,403
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
2 December 2018
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
1300
975
650
325
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 5,197 عبارت است از 6.25. نمره کمینه 2.60 و نمره بیشینه 9.10 است.