جزییات موسسه

CREA-Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali - sede di Bergamo
کد موسسه
ITA386
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
45.42
طول جغرافیایی
9.39
محصولات دارای بیشترین نماینده
maize
oat
نامشخص
56
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
maize
5,367
oat
850
naked oat
54
bristle oat
16
red oat
16
سایر
3
نامشخص
21
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Avena
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Zea mays
Avena sativa
Avena strigosa
Avena byzantina
Avena damascena
سایر
14
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 January 2020
22 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 6,327 عبارت است از 6.18. نمره کمینه 3.65 و نمره بیشینه 8.10 است.