جزییات موسسه

CREA-Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali - sede di Bergamo
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۵٫۴۲
طول جغرافیایی
۹٫۳۹
محصولات دارای بیشترین نماینده
نامشخص
۴۷
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
maize
۴٬۹۸۳
oat
۸۵۰
naked oat
۵۴
bristle oat
۱۶
red oat
۱۶
سایر
۳
نامشخص
۱۲
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Zea mays
Avena sativa
Avena strigosa
Avena byzantina
Avena damascena
سایر
۱۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
11 February 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 5,934 عبارت است از 6.32. نمره کمینه 3.65 و نمره بیشینه 8.10 است.