جزییات موسسه

3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l.
کد موسسه
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۲٫۸۷
طول جغرافیایی
۱۲٫۴
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
نامشخص
۱۳۲
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
apple
۴۹
pear
۲۷
Plum
۱۳
grape
۱۳
sweet cherry
۷
سایر
۱۶
نامشخص
۵۶
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Malus
Pyrus
Prunus
Ficus
Vitis
سایر
۵
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus domestica
Pyrus communis
Prunus domestica
Ficus carica
Vitis vinifera
سایر
۲۷
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
۱۱ فوریه ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 181 عبارت است از 5.58. نمره کمینه 3.25 و نمره بیشینه 6.95 است.