جزییات موسسه

Botanical Garden, Vilnius University
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۴٫۴۱
طول جغرافیایی
۲۵٫۱۴
محصولات دارای بیشترین نماینده
barley
نامشخص
۱۸۷
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
barley
۴۲
iris
۳۸
Chinese peony
۲۵
Gladiolus
۲۵
common barley
۲۰
سایر
۹۹
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum
Iris
Gladiolus
Paeonia
Primula
سایر
۸۱
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum vulgare
Iris sp.
Paeonia lactiflora
Gladiolus X hybridus
Primula sp.
سایر
۹۴
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۱۱ مه ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 249 عبارت است از 6.50. نمره کمینه 3.05 و نمره بیشینه 8.40 است.