جزییات موسسه

Laboratory of Gene pool, Breeding and Genetics of Fruit Trees
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۶٫۹۵۱۳
طول جغرافیایی
۲۸٫۸۳۳۵۵
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
نامشخص
۱۵۹
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
apple
۱۰۴
plum
۷۱
apricot
۵۰
common pear
۲۰
cherry
۱۴
سایر
۴
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
Malus
Pyrus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus pumila
Prunus domestica
Prunus armeniaca
Pyrus communis
Prunus avium
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
۱۱ فوریه ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 263 عبارت است از 6.22. نمره کمینه 4.95 و نمره بیشینه 6.85 است.