جزییات موسسه

Laboratory of Gene pool, Breeding and Genetics of Fruit Trees
کد موسسه
MDA005
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
46.9513
طول جغرافیایی
28.83355
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
نامشخص
381
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
pear
17
anderson 28
1
apple
1
barlett
1
cherry
1
سایر
22
نامشخص
339
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
Vitis
Malus
Pyrus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Vitis vinifera
Malus pumila
Prunus domestica
Prunus armeniaca
Pyrus communis
سایر
14
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
200
150
100
50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 382 عبارت است از 5.62. نمره کمینه 4.40 و نمره بیشینه 7.05 است.