MARDI MYS005

Seberang Perai Research Station

رکوردها در Genesys:

632

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

برنج
632

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

632

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 632 معادل ‎3.00‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎3.00‎ و حداکثر امتیاز ‎3.00‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت