جزییات موسسه

Botanical Garden of the Polish Academy of Sciences
کد موسسه
POL001
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
52.105739
طول جغرافیایی
21.099155
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
نامشخص
681
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
apple
143
cereal rye
1
horsebean
1
نامشخص
679
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Malus
Rosa
Secale
Vicia
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus domestica
Rosa sp.
Secale cereale
Vicia faba
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
24 February 2019
22 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
400
300
200
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 824 عبارت است از 5.09. نمره کمینه 2.30 و نمره بیشینه 9.05 است.