جزییات موسسه

Plant Breeding Station
کد موسسه
POL047
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
52.04902
طول جغرافیایی
20.785448
محصولات دارای بیشترین نماینده
potato
نامشخص
295
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
potato
368
potato late blight
221
نامشخص
74
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum
Phytophthora
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum tuberosum
Phytophthora infestans
Solanum kurtzianum
Solanum michoacanum
Solanum phureja
سایر
37
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
26 September 2017
22 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
500
375
250
125
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 433 عبارت است از 6.97. نمره کمینه 3.75 و نمره بیشینه 7.10 است.