جزییات موسسه

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach
کد موسسه
نوع
Regional
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۹٫۸۱۷۲۷۹
طول جغرافیایی
۲۲٫۸۵۹۲۰۶
محصولات دارای بیشترین نماینده
نامشخص
۶۳۳
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
apple
۱٬۳۷۳
common pear
۶۲۸
Siberian crab apple
۱
pear tree
۱
snow pear
۱
نامشخص
۲
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus domestica
Pyrus communis
Pyrus elaeagrifolia
Malus baccata
Pyrus nivalis
سایر
۱
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2,006 عبارت است از 4.83. نمره کمینه 3.50 و نمره بیشینه 6.30 است.