جزییات موسسه

Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły
کد موسسه
نوع
Non-Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.tpdw.pl
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۳٫۳۵۰۳۹۸
طول جغرافیایی
۱۸٫۳۰۷۰۶۸
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
نامشخص
۴۵
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
apple
۸۶
common pear
۴۳
نامشخص
۲
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Malus
Pyrus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus domestica
Pyrus communis
Malus sp.
Pyrus caucasica
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 131 عبارت است از 5.34. نمره کمینه 3.60 و نمره بیشینه 6.00 است.