جزییات موسسه

Agricultural Research and Development Station Turda-Cluj
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.scdaturda.ro
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۶٫۴۵
طول جغرافیایی
۲۳٫۱۵
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
maize
نامشخص
۳۸۶
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
common wheat
۶۸۴
corn
۳۸۵
maize
۲
popcorn
۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Zea mays
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,072 عبارت است از 4.90. نمره کمینه 3.40 و نمره بیشینه 6.70 است.